เรียน A-level Newton, Norwich, UK

การเรียนแพทย์ในประเทศอังกฤษนั้น มีการแข่งขันสูงมากเพราะมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจะรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนสาขาแพทย์ศาสตร์ (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery หรือที่เรียกว่า MBBS) ในจำนวนจำกัดเท่านั้น…..

หลักสูตร A-Level คือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อปริญญาตรี 2 ปี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฏหมายที่ประเทศอังกฤษ หรือนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ Top Universities ในประเทศอังกฤษ เช่น University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College London, University College London เป็นหลักสูตรเดียวกันกับนักเรียนอังกฤษเองที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย East Anglia มอบทุนการศึกษาให้สูงสุดถึง 50% สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและภาษาอังกฤษดี และได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนหลักสูตรนี้ พร้อมสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยโดยดูจากปัจจัย 4 อย่างเป็นหลักในการพิจารณาทุน

 • ทุน 20% จากผลการเรียน
 • ทุน 10% จากคะแนน IELTS หรือ English Test ของมหาวิทยาลัย
 • ทุน 10% จากคะแนน Math Test ของทางมหาวิทยาลัย
 • ทุน 10% จากการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

 • Newton A-level Science and Medicine
 • Newton A-level Engineering and Mathematics
 • Newton A-level Economics and Actuarial Science

มหาวิทยาลัย University of East Anglia เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนหลักสูตร A-Level นี้ และนักเรียนที่เรียนที่นี่มี Progression Rate สูงถึง 100% ในปี 2015 (นักเรียนทุกคนได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย)

Intake Dates Fees
6-term programme (September 2016 start) Mon 26 Sep 2016 – Fri 30 Jun 2017 (Year 1)
Mon 25 Sep 2017 – Fri 22 Jun 2018 (Year 2)
 £22,995
£23,000
Total £45,995
5-term programme (January 2017 start) Mon 09 Jan 2017 – Fri 30 Jun 2017 (Year 1)
Mon 25 Sep 2017 – Fri 22 Jun 2018 (Year 2)
£15,330
£23,000
Total £38,330

**ค่าเรียนด้านบนรวมค่าหนังสือเรียน ค่าห้องแล็ป ทัศนศึกษา Field Trips และค่าสอบแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน £150

Academic Requirements
 • Non-medical streams (5 or 6-term programme): มัธยม 5 GPA 3.0/ Year 11 Grade average 70% หรือ มัธยม 6 GPA 3.00
 • Medicine, Veterinary Science or Dentistry (5 or 6-term programme): มัธยม 5 GPA 3.5 / Year 11 Grade average 80% หรือ มัธยม 6 GPA 3.00
 • Non-medical streams (5 or 6-term programme): 6 GCSE passes at grades A* – B or equivalent.
 • Medicine, Veterinary Science or Dentistry (5 or 6-term programme): 6 GCSE passes at grades A* – A or equivalent.
English Requirements
 • 5-term programme: IELTS 5.5 (with a minimum of 5.5 in writing and no subskill part less than 5.0), or GCSE English language grade A, or equivalent.
 • 6-term programme: IELTS 5.0 (with no subskill part less than 5.0), or GCSE English language grade A or B, or equivalent.
 • Medicine, Veterinary Science or Dentistry: IELTS 6.0 or equivalent for entry on to both the 5 and 6-term programmes. The Centre accepts other Secure English Language Tests (SELT) including Pearson PTE.
Age Requirement
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 16 ปีสมบูรณ์ขึ้นไป

ผู้สมัครนอกจากจะต้องได้ เกรด A เป็นอย่างน้อย (หรือ A*) ในทุกวิชาในระดับ A level ที่เรียนแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยยังพิจารณาสิ่งเหล่านี้ร่วมด้วย ได้แก่

1. High School Results
ผลการเรียน High School มีความสำคัญเช่นกัน ผู้สมัครที่มีผลการเรียน มัธยม 5 หรือ IGCSE ที่ดีกว่าจะได้เปรียบ

2. AS Results/ Predicted Grades
ผลการเรียน AS ปีแรกต้องได้ A ทั้งหมด และ Predicted score ของ A2 ต้องได้ อย่างน้อย A เช่นกัน

3. UCAS – Personal Statement
ผู้สมัครต้องเขียนจดหมายแนะนำตัว โดยเหล่าประวัติส่วนตัว เหตุผลที่อยากเรียนแพทย์ ประวัติการทำงาน part-time หรือการทำงานอาสาสมัครช่วงเวลาวันปิดภาคเรียน ความเกี่ยวเนื่องกับสายอาชีพแพทย์ แรงบันดาลใจ ตลอดจนเป้าหมายในอนาคต

4. UKCAT (The UK Clinical Aptitude Test) หรือ BMAT (The Biomedical Admissions Test)
ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่ท่านสมัคร ว่าต้องการผลสอบ UKCAT หรือ BMAT ท่านควรเช็คกับมหาวิทยาลัยก่อนเพื่อเตรียมตัวสอบให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำคัญอย่างยิ่งที่ นักเรียนต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสอบ UKCAT or BMAT ในขณะที่เรียน A-Level ปีแรก (AS) ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เนื่องจากที่สำหรับนักเรียนแพทย์มีจำนวนจำกัด นักเรียนต้องมีผลสอบดังกล่าวก่อนการยื่นใบสมัครผ่าน UCAS การยื่นใบสมัคร UCAS นั้นต้องทำในปีสุดท้าย (A2) โดยมีกำหนดส่งใบสมัครสาขาแพทย์ภายในวันที่ 15 October ของทุกปี

5. Medical Interview
การสอบสัมภาษณ์ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการสมัคร ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้นทั้งหมดก่อนที่จะได้เข้ารอบสัมภาษณ์ แม้หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมาแต่ตกสัมภาษณ์ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ฉะนั้นผู้สมัครต้องเตรียมตัวอย่างดี การสอบสัมภาษณ์ใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันเต็ม โดยจะแบ่งเป็นกิจกรรมการทดสอบทั้งเดี่ยวและกลุ่ม กรรมการจะใช้การสังเกต และเก็บคะแนนในการทดสอบย่อยต่างๆ ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนที่ต้องการเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือก

การเรียนแพทย์ในประเทศอังกฤษโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ Traditional style และ PBL ( Problem Based Learning)

การเรียนแพทย์แบบ Traditional Style

การเรียนแพทย์แบบ Traditional Style นั้น 2 ปีแรก ( ปี 1 – ปี 2) เป็นการเรียนทฤษฎี On-campus และ ปี 3 ถึงปี 5 เป็นการเรียนแบบฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล

การเรียนแพทย์แบบ Problem Based Learning (PBL)

การเรียนแบบ PBL เป็นการเรียนทฤษฎี และปฏิบัติควบคู่กันไป ด้วยนักเรียนจะได้เรียนรู้และแก้ปัญหาไปในเวลาเดียวกันตลอดหลักสูตรปี 1
ถึงปี 5


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-720-1065, 02-720-1066 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี
Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook