skip to Main Content

การเตรียมเอกสารขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

***การขอวีซ่านักเรียนถ้าเอกสารต่างๆ ที่ยื่นเป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่นเข้าที่สถานทูตฯ

การยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า “Student eVisa” มากันพอสมควร ประเทศออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รณรงค์การงดใช้กระดาษ เปลี่ยนรูปแบบออกสติกเกอร์ติดในหนังสือเดินทาง มาเป็น electronic visa แทน ดังนั้น ผู้สมัครวีซ่าจะต้องเก็บรักษาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการยื่นวีซ่านี้ให้ดี หลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่าเรียนบร้อย ข้อมูลวีซ่าจะถูกลิงค์กับหนังสือเดินทาง เพียงเท่านี้ สามารถทำให้การเดินทางเข้า-ออก ประเทศออสเตรเลียเป็นเรื่องที่ง่าย

การยื่นวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย ต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์ ImmiAccount ทำให้สามารถยื่นวีซ่าได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้ แต่การจะได้รับการอนุมัติวีซ่านักเรียนให้ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้สมัครหลายๆคนที่เคยยื่นวีซ่าด้วยตนเองมาแล้ว
โดยเฉพาะเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องราวการปฏิเสธวีซ่านักเรียนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งทำให้น้องหลายๆ คนผิดหวังเสียใจที่ไม่ได้ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ตามที่ได้วางแผนเอาไว้

สุดท้าย ก่อนที่จะแนะนำการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ยื่นวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย พี่ๆ ทีมงาน EFL ขอแนะนำน้องๆ ที่ตั้งใจจะไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร Diploma or Foundation ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรเลีย ปัญหาการสมัครเรียนและการยื่นขอวีซ่านักเรียนสำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพราะพี่ๆ ทีมงาน EFL ที่มีประสบการณ์ด้านการทำวีซ่ามากกว่า 10 ปียินดีให้บริการฟรีโดยไม่ค่าใช้จ่าย ทำให้เรื่องการไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลียเป็นเรื่องง่ายๆ

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

หลักฐานของผู้สมัคร

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานขั้นต่ำ 6 เดือน และหน้าที่มีวีซ่าของประเทศอื่นๆ
 2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) และหน้าที่มีประวัติการเดินทาง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 4. บัตรประชาชน
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 6. ผลการเรียน (Transcript) ภาษาอังกฤษตัวจริง
 7. ใบรับรองจบการศึกษา (Certificate) ภาษาอังกฤษตัวจริง
 8. จดหมายรับรองงานเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 9. เอกสารการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสอนภาษา หรือผลสอบ IELTS, TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี)
 10. จดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ในการไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย (GTE Letter)

หลักฐานผู้สนับสนุนทางการเงิน

 1. บัตรประชาชนของผู้สนับสนุนทางการเงิน
 2. ทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนทางการเงิน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 4. หลักฐานการงานเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ หนังสือจดทะเบียนการค้า/บริษัท กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ จดหมายรับรองงานที่ระบุตำแหน่งเงินเดือนของผู้สนับสนุนชัดเจน
 5. เอกสารการเงินเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร หรือรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

หลักฐานอื่นๆ นอกจากนี้

 1. CoE : Confirmation of Enrollment
 2. Offer letter (ถ้ามี)
 3. ประกันสุขภาพของนักเรียน (Overseas Student Health Cover- OSHC)
 4. แบบฟอร์มวีซ่า Appointment of an Authorised Recipient (Form 956A)
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนทั้งสิ้น AUD 620 (including VAT)
 6. ค่าบริการรับยื่นวีซ่าผ่าน VFS 851 บาท จ่ายเป็นเงินสดในวันที่เข้าไปทำไบโอเมทริกซ์ คือ การแสกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าVFS

หลังจาการยื่นวีซ่าผ่านระบบออนไลน์แล้ว ผู้สมัครขอวีซ่านักเรียนทุกคนที่ยื่นวีซ่าในประเทศไทยจะต้องทำการนัดหมายกับศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Australia เพื่อทำ Biometrics Collection โดยสามารถนัดหมายได้ผ่านระบบ VFS Global – Thailand

การตรวจสุขภาพเพื่อไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย
น้องๆ ไม่ต้องดน้ำหรืองดอาหาร เพียงแต่หลีกเลี่ยงชา กาแฟ น้ำหวาน น้ำอัดลม ซึ่งพี่ๆ ทีมงาน EFL จะให้คำแนะนำก่อนการไปตรวจสุขภาพ
แนะนำให้โทรนัดหมายวัน เวลา ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาล

ขอรับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ หรือ e-Medical Referral Letter กับทางศูนย์แนะแนว EFL

ผู้สมัครขอวีซ่าสสามารถไปตรวจสุขภาพได้ที่ 3 รพ. ที่สถานทูตฯ กำหนดดังนี้

 1. รพ.บางกอกเนิร์สซิ่งโฮม (BNH) – ซอยคอนแวนต์ สีลม 02-6862700
 2. รพ.กรุงเทพฯ 02-310-3000 ไปตรวจได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.
 3. International Organization for Migration (IOM) 02-234-7950

***การไปตรวจสุขภาพ ต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริง แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ และเงินค่าตรวจสุขภาพ (ตามที่โรงพยาบาลกำหนด) **

การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

ในโลกยุค 4.0 อะไรหลายๆ อย่างได้ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ ก็ง่ายตามไปด้วย ทางสถานทูตออสเตรเลียก็เช่นเดียวกัน ต้องยอมรับถึงความทันสมัยและก้าวนำการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวให้ง่ายแสนง่าย ทำได้แม้คุณอยู่ที่บ้าน การเปลี่ยนแปลงการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวที่ง่ายนี้ เพียงยื่นวีซ่าผ่านระบบ ImmiAccount เท่านั้น คุณก็สามารถยื่นเอกสารทุกอย่างเข้าระบบได้ โดยไม่ต้องนำหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต และระหว่างที่รอผลการพิจารณาวีซ่า ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่นๆ ได้อย่างไม่ต้องกังวล การเช็คสถานะของวีซ่าสามารถทำผ่านระบบ ImmiAccount อยู่ที่ไหนก็สามารถ Update  ข้อมูลหรือติดตามสถานะของวีซ่าได้ง่ายจริงๆ

สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ต้องทำการสมัคร ImmiAccount ผ่านระบบก่อน และจากนั้นจึงจะยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ ImmiAccount ค่าวีซ่า $141.85 ตัดบัตรเครดิตการ์ด + VFS fee 851 บาท จ่ายตรงกับ VFS Australia

***ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอัพเดรดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562***

การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย

 1. แบบฟอร์มมอบอำนาจ 956A (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นติดตามเรื่องกับทางสถานทูตฯ)
 2. หนังสือเดินทางตัวจริง และถ่ายสำเนาหน้าแรก และหน้าที่มีประวัติการเดินทาง 1 ชุด
 3. ถ้าประวัติการเดินทางอยู่เล่มเก่า ถ่ายหน้าแรกและหน้าที่มีประวัติการเดินทาง 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1.5×2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของของผู้สมัคร 1 ฉบับ
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 9. เอกสารการงาน ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท จม.รับรองงาน ระบุวันลางานที่ชัดเจน
 10. เอกสารการเงิน ได้แก่ Bank statement ตัวจริง หรือสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
 11. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว ตรวจสอบค่าธรมเนียมวีซ่าจาก Australia Government DHA
 • กรณีที่ผู้สมัครเป็นนักศึกษา ต้องจัดเตรียม ผลการเรียนปัจจุบัน (Transcript) และจม.รับรองการเป็นนักศึกษา
 • กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองไม่ได้เดินทางด้วย ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง พร้อมกรอกแบบฟอร์ม 1229 พร้อมแนบเอกสารของบิดามารดา
 • กรณีไปเยี่ยมบุตรหลานที่ศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จะต้องยื่นเอกสารการเรียนของบุตรหลาน ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในประเทศออสเตรเลีย

การทำนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเข้าไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับเรื่องผ่านเว็บไซท์ VFS Global – Thailand

การทำนัดหมายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถเลือกวันที่สะดวก สมัคร new user และทำการนัดหมายวันเพื่อเข้าไปยื่น Visa application ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนทำนัดหมาย

 1. หนังสือเดินทางของผู้สมัครยื่นวีซ่า
 2. อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์

หลังจากนั้น เมื่อเดินทางไปยื่นเอกสาร และการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล/ไบโอเมทริกซ์ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Australia

ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลจะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว และไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยจะเป็นการถ่ายภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล อ่านข้อมูลเพิมเติม คลิก

สถานที่ตั้งของศูนย์ยื่นวีซ่า วีเอฟเอส ออสเตรเลีย

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (กรุงเทพฯ) อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์*

อีเมล: info.auth@vfshelpline.com
เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*
เวลารับผล ตั้งแต่เวลา 15:00 น. – 16:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เว็บไซต์ VFS Global – Thailand