skip to Main Content

การเตรียมเอกสารขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์


เอกสารในการยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์แนะแนวเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ หรือดาวน์โหลดจาก www.immigration.govt.nz

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน
 1. ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ1012) ที่กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก หรือระบุอีเมล์ด้วย (ถ้ามี)
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถชำระโดยบัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ หรือโดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)”
 3. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา (วีซ่าที่ได้จะออกให้ตามที่ชำระค่าเล่าเรียนเท่านั้น)
 5. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 6. ผลการเรียน (Transcript) ที่จบแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่
 7. จดหมายรับรองงานของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 8. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้สนับสนุนการเงิน
 9. ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” ที่กรอกเรียบร้อย
 10. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Bank statement ของผู้สนับสนุนที่ระบุได้ว่าสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้
 11. จดหมายรับรองสถานะภาพการงานของผู้สนับสนุน ระบุตำแหน่ง รายได้ และอายุการทำงาน หรือหนังสือรับรองบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมหลักฐานทางการเงินของบริษัท

หมายเหตุ

 • กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางลำพัง ต้อมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้เดินทางได้
 • กรณีผู้สมัครอายุ 17 ปีขึ้นไปต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปี จะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • หากประสงค์จะเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นตรวจวัณโรค (แบบฟอร์ม NZIS1096)
 • หากประสงค์จะศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ใบตรวจร่างการต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 • กรุงเทพฯ : รพ.บำรุงราษฎร์, รพ. สมิติเวช (สุขุมวิท 38) รพ.บางกอกเนอสซิ่งโฮม และโกบอลด็อกเตอร์
  เชียงใหม่ : วัฒนา-นิรมล คลินิก คลินิกหมอวรรณจันทร์-จรัส สถานบริการสุขภาพพิเศษ ม. เชียงใหม่
  ขอนแก่น : รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรพ.ขอนแก่นราม

การยื่นใบสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าด้วยตนเองที่ แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออสซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02- 654 3444 แฟกซ์ 02-654 3445
เวลาทำการ 9.00-12.00 และ 13.00-15.00 (จันทร์-ศุกร์)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ www.immigration.govt.nz


หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ EFL โทร 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK