การขอวีซ่านักเรียนของสหราชอาณาจักร

***การขอวีซ่านักเรียน หากเอกสารต่างๆ ที่ยื่นเป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่นเข้าที่สถานทูตฯ ***

 1. กรอกใบสมัครวีซ่าที่เจ้าหน้า EFL จัดเตรียมไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือเข้าไปกรอกด้วยตัวเองที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/
 2. สูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันตัวจริงและสำเนา 1 ชุด (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
 4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายสุภาพ หน้าตรง ขนาด 1.5×2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป
 6. เอกสาร Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) จะได้รับจากทางสถาบันที่สมัครเรียนไว้ หลังจากที่โอนเงินจ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว เอกสารที่ระบุใน CAS จะต้องเตรียมตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 7. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ชุด พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 8. ผลการเรียนตัวจริงและสำเนา (Transcript) 1 ชุด
 9. ใบรับรองการตรวจโรคจาก IOM พร้อมสำเนา 1 ชุด
 10. จดหมายรับรองงานตัวจริงและสำเนา 1 ชุด พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 11. หลักฐานการเงิน สมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือสะสมทรัพย์ตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนของผู้สมัคร หรือบิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดูที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลเท่านั้น และต้องมีเงินจำนวนตามที่ทางสถานฑูตกำหนดอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 28 วัน
 12. จดหมายรับรองสถานะการเงิน ซึ่งระบุหมายเลขบัญชี เป็นภาษาอังกฤษของผู้สมัคร หรือบิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดูที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลเท่านั้น ซึ่งออกโดยธนาคาร ระบุเป็นสกุลเงินปอนด์ (เช่น GBP 24,000) และขอจากธนาคารไม่เกิน 1 เดือนก่อนการยื่นขอวีซ่า
 13. กรณีที่ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ชุด พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 14. จดหมายรับรองจากผู้ปกครองว่าจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 15. หนังสือรับรองบริษัทหรือจดหมายรับรองงานของผู้ปกครอง พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 16. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จ่ายผ่านระบบออนไลน์ เป็นจำนวนเงิน USD$484 (จ่ายเป็นสกุลเงินดอลล่าร์) ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS UK)
ที่อยู่ : อาคารเทรนดี้ออฟฟิศ ชั้น 28 สุมขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (BTS นานา)
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 15.00 น.

การนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ทาง EFL UK จะทำการนัดหมายให้

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษในกรุงเทพฯ เพื่อสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ถ้าท่านปฏิเสธที่จะสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ทางสถานทูตฯจะไม่รับใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน นักเรียนที่ยื่นวีซ่าแบบ Tier 4 จะมีการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ EFL โทร 02-720-1065, 02-720-1066


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha

Facebook