skip to Main Content

ข้อมูลทั่วไปประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (NZ Education System)

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็นดังนี้

การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education) เป็นการศึกษาภาคบังคับโดยจะเริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไปการศึกษาระดับนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 8 ปี และแบ่งออกเป็น 6 ขั้น คือ Standard 1 – 4 และForm 1 – 2 วิชาที่เรียนได้แก่ ภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน พูด ตัวสะกด และคัดลายมือ)คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและการฝีมือ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา และดนตรี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) รับนักเรียนอายุ 13 ปี เข้าเรียนโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นดังนี้

 1. Form 3 และ Form 4 เป็นการศึกษาที่นักเรียนจะเรียนวิชาตามหลักสูตรบังคับ ซึ่งได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษา รวมทั้งวิชาเลือก ซึ่งได้แก่ ศิลปะ ภาษา เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์
 2. Form 5 นักเรียนจะเริ่มเลือกเรียนวิชาเฉพาะตามความถนัดของตนแต่ยังต้องเรียนวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาเลือกซึ่งได้แก่ ศิลปะ พาณิชยศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา เมื่อนักเรียนเรียนจบ Form 5 จะต้องสอบข้อสอบกลางที่เรียกว่า School Certificate ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนซึ่งสอบ School Certificate ได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจจะเข้าเรียนต่อ Form 6
 3. Form 6 นักเรียนต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเลือกวิชาอื่น ๆ อีก 4 หรือ 5 วิชา ซึ่งได้แก่ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่มุ่งจะไปเรียนสาขาใด ๆ ในระดับอุดมศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนจบ Form 6 นักเรียนจะได้รับ Sixth Form Certificate
 4. Form 7 การศึกษาระดับนี้เป็นเหมือนชั้นเตรียมมหาวิทยาลัย ไม่มีวิชาบังคับนักเรียนจะเลือกวิชา 4 – 6 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาเมื่อนักเรียนเรียนจบ Form 7 นักเรียนจะได้รับ Higher School Certificate นอกจากนี้ นักเรียน Form 7 จะสอบ University Entrance, Bursaries and Scholarship Examinationเพื่อใช้คะแนนสอบในการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ

การศึกษาระดับ Polytechnics
ประเทศนิวซีแลนด์มีสถาบันการศึกษา Polytechnics กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยได้รับการจัดตั้งและการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาล สถาบันบางแห่งอาจเรียกว่า Institute of Technology หรือ Community Polytechnic สถาบันการศึกษา Polytechnics เหล่านี้เปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร และหลายแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีในบางสาขา เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ บัญชี เป็นต้น

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (University)
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นดังนี้

 1. ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s degree) ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี สำหรับหลักสูตรปกติ และ 4 ปี สำหรับหลักสูตร Honours นอกจากนี้ยังมีบางสาขาที่ใช้เวลาศึกษามากกว่า 3 ปี เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร์ ซึ่งใช้ระยะเวลา 5 – 6 ปี
 2. ระดับ Postgraduate Diploma ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี หากประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (Master’s degree) จะใช้เวลาศึกษาอีก 1 ปี
 3. ระดับปริญญาโท (Master’s degree) ระยะเวลาในการศึกษา 1 – 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี โดยเป็นการศึกษาแบบทำรายงาน หรือทำรายงานและวิจัย
 4. ระดับปริญญาเอก (Doctoral’s degree) โดยปกติใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี เป็นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2
ที่ตั้งและขนาดของประเทศนิวซีแลนด์ (Location and Size of NZ)

ประเทศนิวซีแลนด์มีลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค ตอนใต้ห่างจากประเทศออสเตรเลียไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1,600 กิโลเมตร มีขนาดใกล้เคียงกับญี่ปุ่นหรืออังกฤษ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ๆ 2เกาะ คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ ( South Island) คั่นกลางด้วยช่องแคบคุก และมีเกาะเล็ก ๆ ทางใต้ของสองเกาะแรกคือ เกาะสจ๊วต

ภูมิประเทศมีหลายประเภท ในเกาะเหนือมีภูเขาไฟ ซึ่งมี 3 แห่งที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีธารน้ำร้อน น้ำพุร้อน พื้นที่ราบซึ่งอุดมสมบูรณ์เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หาดทราย ทะเลสาบขนาดใหญ่หลายแห่ง ส่วนในเกาะใต้มีเทือกเขาเซาท์เธอร์นแอลป์ ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ ซึ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาและฟยอร์ด

จำนวนประชากรของประเทศนิวซีแลนด์ (Population)

นิวซีแลนด์มีประชากร 3.6 ล้านคน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ประชากรราว 3 ใน 4 อาศัยอยู่ในเกาะเหนือ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ 7 เมือง ได้แก่ โอคแลนด์ เวลลิงตัน ไครสท์เชิร์ช ดูเนดิน แฮมิลตัน พาล์มเมอร์สตัน นอร์ธ และเทารองก้า เมืองที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุด (ประมาณกว่า 1 ล้านคน) คือ โอคแลนด์ ( Auckland) ตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะเหนือ เมืองหลวงคือ เวลลิงตัน ( Wellington) ตั้งอยู่ตอนใต้ของเกาะเหนือมีประชากรเป็นอันดับ 2 ประมาณ 3 แสนกว่าคน ส่วนเกาะใต้ที่ ไครสท์เชิร์ช มีประชากรเป็นอันดับ 3 คือ ประมาณ 3 แสนคน แต่มีพื้นที่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และดูเนดินมีประชากรเป็นอันดับ 4 ประมาณ1 แสน 2 หมื่นคน

ความต่างระหว่างเวลาประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทย (Time Difference)

เวลาประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ค่าเงิน (Currency)

ค่าเงินของประเทศนิวซีแลนด์คือ NZ dollar ปัจจุบัน 1 NZ$ ประมาณ 25 baht

ค่าครองชีพ (Living costs)

นอกเหนือจากค่าเรียน ท่านควรมีอย่างน้อย NZ 20,000 ต่อปี สำหรับค่าอาหาร และที่พัก

ภูมิอากาศ (Seasons & Weather)

ประเทศนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศปานกลาง ไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด มีแสงแดดยาวนานตลอดปีไม่มีฤดูฝน เพราะฝนจะตกกระจายตลอดปี ภาคตะวันตกของทั้ง 2 เกาะ มีฝนตกชุกกว่าภาคตะวันออก โดยเฉพาะทางเกาะใต้ ฤดูกาลจะกลับกับขั้วโลกเหนือคือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

 • ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
 • ฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
 • ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
 • ฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน
ฤดูกาล เกาะเหนือ เกาะใต้ เครื่องแต่งกาย
ฤดูร้อน 16 –25 องศา 13 –22 องศา ปกติ
ฤดูใบไม้ร่วง 13 – 19 องศา 7 – 17 องศา แจ็คเก็ต
ฤดูหนาว 8 – 13 องศา 2 – 10 องศา โค้ทหนา
ฤดูใบไม้ผลิ 11 – 17 องศา 7 – 17 องศา โค้ทบาง

หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ EFL Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK