skip to Main Content

UNIVERSITY OF TASMANIA SCHOLARSHIP
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


TIS – 25% TUITION FEE DISCOUNT
ทุนส่วนลดค่าเรียนตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนครอบคลุม ส่วนลด 25% จากค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ประเทศ ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลักสูตร ทุกหลักสูตร (จำกัดจำนวนทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรในวิทยาลัยการแพทย์และสุขภาพ)
วิธีสมัคร พิจารณาอัตโนมัติผ่านระบบแอดมิชชั่นเมื่อสมัครเรียน

ASEAN Science & Technology Undergraduate Merit Scholarship

ทุนครอบคลุม ส่วนลด 50% จากค่าเล่าเรียรตลอดหลักสูตร สำหรับภาคการศึกษา 1 และ 2 ในปี 2020
ประเทศ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม
หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร – รหัสหลักสูตร 73M
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เกษตศาสตร์ และธุรกิจ) – รหัสหลักสูตร P3K
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) – รหัสหลักสูตร 73U
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง – รหัสหลักสูตร P3H
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ความชํานาญเฉพาะด้าน) หลักสูตรเกียรตินิยม – รหัสหลักสูตร P4D และP4F1
ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์สากล และการจัการเดินเรือ – รหัสหลักสูตร P3E
ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร – รหัสหลักสูตร P3T
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและแอนตาร์กติก – รหัสหลักสูตร P3L
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ – รหัสหลักสูตร P3O
ปริญญาตรี สาขาการสำรวจ และวิทยาศาสตร์เชิงพื้นที่ – รหัสหลักสูตร 73G
หมายเหตุ ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของทุนการศึกษา ASEAN Science & Technology Undergraduate Merit Scholarship จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา Tasmanian International Scholarship (TIS) โดยอัตโนมัติ
วิธีสมัคร พิจารณาอัตโนมัติผ่านระบบแอดมิชชั่นเมื่อสมัครเรียน

Women in Seafaring Scholarship

ทุนครอบคลุม ทุนสนับสนุนค่าหอพักมหาวิทยาลัยสำหรับภาคการศึกษาแรก และค่าใช้จ่ายทางการเรียนจำนวน AUS $2,000 (มอบให้หลังจากวันเพิกถอนการลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
ประเทศ ทุกประเทศ
หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิศวกรรมศาสตร์ทางทะเล) – รหัสหลักสูตร 23R และ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ) – รหัสหลักสูตร 23Q
หมายเหตุ ทุนสนับสนุนนี้ไม่ได้ครอบคลุมค่าใบสมัครหอพักมหาวิยาลัยและค่ามัดจำหอพัก นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตไม่สามารถรับทุนนี้ได้
วิธีสมัคร พิจารณาอัตโนมัติผ่านระบบแอดมิชชั่นเมื่อสมัครเรียน และจะต้องส่งใบสมัครหอพักมหาวิทยาลัย

Dean of TSBE Merit Scholarship

ทุนครอบคลุม ส่วนลด 50% จากค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปี 2020
หลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรธุรกิจ (ยกเว้น ปริญญาโท สาขา นักบัญชีมืออาชีพ,
ปริญญาโท สาขา นักบัญชีมืออาชีพ ความชำนานเฉพาะด้าน และปริญญาคควบกับสถานบันอื่น)
ประเทศ นักศึกษานานาชาติที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนจากนอกประเทศออสเตรเลีย
หมายเหตุ – มอบทุนให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
– สำหรับหลักสูตรที่เรียนในวิทยาเขตเท่านั้น
– จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมท้ายภาคการศึกษา 5.0/7.0 เพื่อคงสิทธิ์ทุนการศึกษา
วิธีสมัคร พิจารณาอัตโนมัติผ่านระบบแอดมิชชั่นเมื่อสมัครเรียน

AMC Global Logistics Relocation Bursary

ทุนครอบคลุม ทุนการศึกษา (เงินสด) จำนวน AUD $4,000 โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง โดยจะมอบทุนหลังจากวันเพิกถอนการลงทะเบียนเรียน (Census Date) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2020
ประเทศ ทุกประเทศ
หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์สากล และการจัการเดินเรือ – รหัสหลักสูตร P3E
หมายเหตุ – จะต้องนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขต Launceston (AMC) เท่านั้น
– นักศึกษาที่รับทุนการศึกษาอื่นๆของ University of Tasmania จะไม่สามารถรับทุนนี้ได้
วิธีสมัคร พิจารณาอัตโนมัติผ่านระบบแอดมิชชั่นเมื่อสมัครเรียน

International Women in Maritime Engineering Scholarship

ทุนครอบคลุม ทุนสนับสนุนค่าหอพักมหาวิทยาลัย 70% สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และ 100% สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
ประเทศ ทุกประเทศ
หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ความชํานาญเฉพาะด้าน) หลักสูตรเกียรตินิยม – รหัสหลักสูตร P4F1
และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการเดินเรือ) – รหัสหลักสูตร 27B1
หมายเหตุ ทุนสนับสนุนนี้ไม่ได้ครอบคลุมค่าใบสมัครหอพักมหาวิยาลัยและค่ามัดจำหอพัก
วิธีสมัคร พิจารณาอัตโนมัติผ่านระบบแอดมิชชั่นเมื่อสมัครเรียน และจะต้องส่งใบสมัครหอพักมหาวิทยาลัย

Health and Pharmacy Relocation Bursaries

ทุนครอบคลุม ทุนการศึกษา (เงินสด) จำนวน AUD $3,000 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ AUD $4,000 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง โดยจะมอบทุนหลังจากวันเพิกถอนการ ลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2020
หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย – รหัสหลักสูตร 53J
ปริญญาตรี สาขาเวชศาสตร์ชันสูตร – รหัสหลักสูตร 53G
ปริญญาตรี สาขางานวิจัยทางการแพทย์ – รหัสหลักสูตร 53E
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์โภชนาการ – รหัสหลักสูตร 53H
ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์และการประยุกต์หลักสูตรเกียรตินิยม – รหัสหลักสูตร 54A
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา – รหัสหลักสูตร 53F
ปริญญาโท สาขางานวิจัยทางการแพทย์ (ความชํานาญเฉพาะด้าน) – รหัสหลักสูตร M7V
ปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ – รหัสหลักสูตร M7E
ปริญญาโท สาขาสาธารณะสุข – รหัสหลักสูตร M7W
หมายเหตุ นักศึกษาที่กำลังเรียนในหลักสูตร UTAS Foundation ไม่สามารถรับทุนนี้ได้
วิธีสมัคร พิจารณาอัตโนมัติผ่านระบบแอดมิชชั่นเมื่อสมัครเรียน

หากน้องๆ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ข้อมูลมหาวิทยาลัย หรือต้องการสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามพี่ๆ EFL ได้ที่

Tel: 086 304 2420, 02 129 3527
Line: @EFLBKK
Email: info@eduforlife.net

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of Tasmania
เรียนต่อปริญญาโทกับ University of Tasmania คลิ๊ก
เรียนต่อปริญญาตรีกับ University of Tasmania คลิ๊ก
รีวิวมหาวิทยาลัย University of Tasmania คลิ๊ก


Education For Life ตัวแทนของมหาวิทยาลัย University of Tasmania อย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID: @EFLBKK สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี