ข้อมูลทั่วไปประเทศออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย(Australian Education System)

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วโลก ในการเลือกศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที่อยู่ไม่ห่างจากประเทศไทยมากนักและมีบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียน ประกอบกับมาตรฐานทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รูปแบบการศึกษาของออสเตรเลียกำหนดโดยรัฐบาลกลางของออสเตรเลียมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในการที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อศึกษาต่อ ในระดับชั้นเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในออสเตรเลีย ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็นระดับต่างๆ

ระบบการศึกษาต่อออสเตรเลีย แบ่งออกไว้เป็น 5 ส่วน ดังนี้

 1. การศึกษาระดับอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย) : University
 2. ปริญญาตรี – หากต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของออสเตรเลีย คุณจำเป็นต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลีย (Australia Senior Secondary Certificate of Education) (ชั้นปีที่ 12) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ หลักสูตรปริญญาตรีบางหลักสูตรอาจกำหนดว่าต้องผ่านรายวิชาบังคับก่อน

  ปริญญาโทและเอก – นอกจากสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหนึ่งสาขาแล้ว สถาบันของคุณอาจพิจารณาถึงความสามารถในการทำวิจัยหรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้วย

 3. อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าทำงานในบริษัท และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ :Vocational Education
 4. การศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพ – โดยปกติแล้ว จะไม่มีการสอบเข้าเรียนเพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพ (VET) อย่างไรก็ตาม ในบางหลักสูตรอาจกำหนดว่าต้องผ่านรายวิชาบังคับเฉพาะก่อนหรือมีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว

 5. หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเพื่อเตรียมให้นักศึกษาต่างชาติมีความพร้อมในการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย :Foundation Years and Diploma ( First year)
 6. สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาจากประเทศไทยและต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

 7. มัธยมศึกษา และประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับเพื่อศึกษาต่อในสายสามัญศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา :High Schools
 8. โรงเรียน – เกณฑ์การรับเข้าเรียนอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียนในออสเตรเลีย ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐหรือมณฑลที่คุณต้องการไปศึกษา ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกเข้าเรียน จะมีการพิจารณาผลการเรียนและความสามารถทางวิชาการด้วย

 9. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ :ELICOS
 10. เป็นการเรียนเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาต่างๆ นักศึกษาที่สนใจทุกระดับสามารถเข้าได้

ที่ตั้งและขนาดของประเทศออสเตรเลีย(Location and Size of Australia)

ออสเตรเลียเป็นทวีปเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอินโดนีเซียและปาปัวนิวกินี โดยตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก มีความกว้างประมาณ 4,000 กิโลเมตรวัดจากฝั่งตะวันออกถึงตะวันตก และยาวประมาณ 3,200 กิโลเมตรวัดจากเหนือจรดใต้ ประชากรส่วนใหญ่ อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

จำนวนประชากรของประเทศออสเตรเลีย(Population)

24.13 ล้าน (ข้อมูล ณ พ.ค. 2559)

รัฐต่างๆ ของออสเตรเลีย(8 States)

คลิกลิงค์ที่ตำแหน่งของรัฐบนชื่อด้านล่างนี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าว

ความต่างระหว่างเวลาประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย (Time Difference)

เวลาประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

ค่าเงิน (Currency)

Australian Dollars AUD 1 ประมาณ 25 baht

ค่าครองชีพ (Living costs)

ค่าที่พักและอาหารโดยประมาณต่อเดือนที่ท่านต้องเตรียมอยู่ที่ประมาณ 1,700 AUD ต่อเดือน คิดเป็นตัวเลขรวมประมาณ 20,290 AUD ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018)

ภูมิอากาศ (Seasons & Weather)

เกือบหนึ่งในสามของพื้นที่ในออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตร้อน ส่วนที่เหลือเป็นเขตอบอุ่น บริเวณที่หนาวที่สุดของประเทศ คือมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปและบริเวณรัฐแทนเมเนีย

ฤดูร้อน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 30-40 C
ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม 10-25 C
ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม 4-15 C
ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน 15-30 C
เมษายน – ตุลาคม (Daylight Saving Period)

เนื่องจากเป็นทวีปที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ออสเตรเลียจึงแบ่งเขตเวลาไว้ 3 เขต ซึ่งอาจมีการปรับเวลาเพื่อชดเชยชั่วโมงกลางวัน (Daylight saving) โดยปรกติ เวลาประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 3 ชั่วโมง แต่ในช่วง Daylight saving เวลาประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 4 ชั่วโมง

วันหยุดราชการ ( Public Holidays)

เช่นเดียวกับในหลายประเทศออสเตรเลียจะฉลองวันพิเศษในแต่ปีซึ่งวันเหล่านี้ก็คือวันสำคัญของประเทศ ออสเตรเลียอาจรำลึกถึงวันเหล่านี้ด้วยการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งบางวันอาจมีการจัดงานพิเศษต่างๆ ด้วย เกือบทุกรัฐและทุกดินแดนของเรามีวันหยุดราชการวันเดียวกัน แต่บางรัฐและบางดินแดนก็มีวันหยุดพิเศษเป็นของตนเองเพิ่มอีก ในนครใหญ่หลายแห่งนั้น ร้านค้า ร้านอาหาร และระบบขนส่งสาธารณะมักจะเปิดให้บริการในวันหยุดราชการด้วย ส่วนในเมืองที่มีขนาดเล็กกว่านั้น ร้านค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่จะปิดบริการ วันหยุดราชการระดับชาติของออสเตรเลียมีดังนี้:

 • วันชาติออสเตรเลีย
 • วันชาติออสเตรเลีย (Australia Day) คือวันที่ 26 มกราคม เป็นวันที่ประเทศออสเตรเลียฉลองแด่ความเป็นประเทศ วันนี้เป็นวันหยุดราชการเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งถิ่นฐานในทวีปนี้เป็นครั้งแรกโดยชาวยุโรป

 • วันแอนแซค
 • วันแอนแซค (Anzac Day) คือวันที่ 25 เมษายน เป็นวันที่กองทัพของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZAC) ยกพลขึ้นบกที่เมืองกาลิโปลีในประเทศตุรกีเมื่อปี ค.ศ. 1915 ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 วันนี้มีเพื่อระลึกถึงเหล่าผู้ที่สู้รบและเสียชีวิตในสงคราม ในวันนี้จะมีพิธีฉลองและการเดินสวนสนามของทหาร ท่านจะพบว่ามีหลายเมืองที่จัดงานสวนสนามและพิธีการต่างๆ ในวัน ANZAC Day โดยจะสิ้นสุดพิธีการด้วยการวางพวงหรีดเพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ อนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สงครามแห่งใดแห่งหนึ่ง

 • วันราชินี
 • ในวันพระราชสมภพขององค์ราชินี (Queen’s Birthday) เราจะฉลองให้แก่วันเกิดขององค์ราชินีอลิซาเบทที่ 2 พระองค์ไม่ได้เป็นแค่ราชินีของสหราชอาณาจักรเท่านั้นแต่ยังเป็นราชินีของออสเตรเลียอีกด้วย วันราชินีเป็นวันหยุดราชการที่จะฉลองกันในวันจันทร์ (ปกติในเดือนมิถุนายน) การกำหนดให้วันราชินีเป็นวันจันทร์ทำให้เรามีวันหยุดยาวติดต่อกันถึงสามวัน

 • วันบ๊อกซิ่งเดย์
 • วันบ๊อกซิ่งเดย์ (Boxing Day) คือวันที่ 26 ธันวาคม เป็นวันถัดจากวันคริสต์มาสหนึ่งวัน วันนี้เป็นที่รู้กันตามประเพณีว่าจะมีการแจกเงินและสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้ยากไร้

 • วันขึ้นปีใหม่
 • คือวันที่ 1 มกราคม จะมีงานเทศกาล งานฉลอง และงานสังสรรค์จัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง

 • วันแรงงาน
 • แต่ละพื้นที่ของออสเตรเลียจะมีวันแรงงาน (Labor Day) เป็นของตัวเองแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับที่อื่นทั่วโลก วันแรงงานถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นวันหยุดให้แก่ “คนทำงาน” และเพื่อระลึกถึงต้นกำเนิดของการเรียกร้องของสหภาพแรงงานและสิทธิด้านแรงงาน

 • วันสำคัญทางศาสนา
 • วันหยุดราชการทางศาสนาของเราได้แก่วันคริสต์มาส วันกู๊ดไฟร์เดย์ วันอีสเตอร์ซาเทอร์เดย์ อีสเตอร์ซันเดย์ และอีสเตอร์มันเดย์

 • วันคริสต์มาส
 • ในออสเตรเลียเราจะฉลองวันคริสต์มาสกันในวันที่ 25 ธันวาคม คริสต์มาสคือการฉลองแด่การประสูติของพระเยซูคริสต์ ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูเป็น ‘บุตรแห่งพระเจ้า’ ที่พระเจ้าส่งลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยโลกมนุษย์ ในวันคริสต์มาส ครอบครัวและเพื่อนๆ จะมาชุมนุมกันเพื่อแลกของขวัญและฉลองอาหารพิเศษของเทศกาลคริสต์มาส ชาวออสเตรเลียบางคนจะเอาอาหารทะเลที่จับได้สดๆ มาปิ้งบาร์บีคิวทานกันนอกบ้าน บางคนก็ทานของย่างเป็นอาหารค่ำตามแบบดั้งเดิมรอบโต๊ะอาหาร

 • วันอีสเตอร์
 • วันอีสเตอร์เป็นการระลึกถึงการเกิดใหม่ของพระเยซูคริสต์หลังจากที่เสียชีวิตด้วยการถูกตรึงกางเขน นี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในปฏิทินของชาวคริสต์ นอกจากความสำคัญทางด้านศาสนาแล้ว ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ของออสเตรเลีย เราจะมีวันหยุดติดต่อกันสี่วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันกู๊ดไฟร์เดย์ และจบลงในวันอีสเตอร์มันเดย์

Sources: http://studyinaustralia.gov.au


หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ EFL โทร 02-720-1065, 097-243-0020 หรือ LineID: EFLBKK


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. 086 304 2420
095 165 7535
02 720 1065

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha

เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย